Privaatsus poliitika

Privaatsus ja cookie poliitika

Teie privaatsuse kaitse ja isikuandmete turvalisus on Knauf Insulationi jaoks väga oluline. Me käsitleme teie isikuandmeid vastavalt kehtivatele seadustele, määrustele ja eeskirjadele.

Seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ) jõustumisega 25. mail 2018 (edaspidi “RODO”) on KNAUF INSULATION, spol. s ro , asukohaga Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, ID: 27242293 (edaspidi “Knauf Insulation CZ”), oma teavitamiskohustust täites teatab teile, et teie andmeid töödeldakse vastavalt:

– nimi,
– kontaktnumber,
– e-posti aadress, –
ametikoht.

Kes on teie isikuandmete vastutav töötleja?

Teie isikuandmete vastutav töötleja on Knauf Insulation CZ. asukohaga Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, ID: 27242293. Oma õiguste kasutamiseks võtke palun ühendust isikuandmete töötlemise eest vastutava isikuga, kellega saab ühendust võtta e-posti teel: info@knaufinsulation.lt.

Milleks me teie andmeid kasutame?

Teie isikuandmeid töödeldakse:

a. lepingu täitmiseks või andmesubjekti taotlusel meetmete võtmiseks enne lepingu sõlmimist; /koostööpakkumiste esitamine või kogumine, läbirääkimised kaubandustingimuste üle, lepingu sõlmimine/ vastavalt RODO artikli 6 lõike 1 punktile b,

b. selleks, et ettevõte saaks teile lepingu täitmise ajal saata turundussisu – sellisel juhul on teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus ettevõtte õigustatud huvi (RODO artikli 6 lõike 1 punkt f), kusjuures ettevõtte õigustatud huvi on saata teile turundussisu perioodil, mil teenuseid osutatakse teile elektrooniliselt posti teel ja lisaks viisil, milleks te olete andnud nõusoleku (RODO artikli 6 lõike 1 punkt a).

c. üldkohaldatavatest seadustest, sealhulgas maksu- ja raamatupidamisseadustest tulenevate juriidiliste kohustuste täitmiseks – isikuandmete töötlemise õiguslik alus on RODO artikli 6 lõike 1 punkt c,

d. analüütilistel ja statistilistel eesmärkidel – isikuandmete töötlemise õiguslik alus on ettevõtte õigustatud huvi (RODO artikli 6 lõike 1 punkt f), ettevõtte õigustatud huvi on analüüsida oma äritegevuse tulemusi,

e. selleks, et järgida ettevõtte õigustatud huvi, milleks on nõuete kehtestamine või esitamine või nõuete vastu kaitsmine – isikuandmete töötlemise õiguslik alus on ettevõtte õigustatud huvi (RODO artikli 6 lõike 1 punkt f).

Teie isikuandmete vastuvõtjad

Teie isikuandmete vastuvõtjad võivad olla:

a. IT-süsteemid ja teenusepakkujad, kes osutavad ettevõttele teenuseid ulatuses, mis on vajalik selleks, et ettevõte saaks teile teenuseid pakkuda,

b. üksused, kes osutavad ettevõttele raamatupidamis-, teenuste uurimis-, võlgade sissenõudmis-, õigus-, analüüsi- ja turundusteenuseid,

c. postioperaatorid ja kullerid,

d. elektrooniliste maksesüsteemide ja pankade operaatorid maksete töötlemiseks,

e. volitatud asutused.

Teie isikuandmete töötlemise aeg

Teie isikuandmeid töödeldakse: (I) isikuandmete puhul, mida töödeldakse müügilepingute sõlmimise ja täitmise eesmärgil – müügilepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks vajaliku aja jooksul, (II) isikuandmete puhul, mida töödeldakse teile elektrooniliste teenuste osutamise eesmärgil – teile elektrooniliste teenuste osutamise aja jooksul, (III) isikuandmete puhul, mida töödeldakse selleks, et ettevõte suunaks teile ettevõtte enda tooteid ja teenuseid puudutavat turundussisu ja lepingu täitmise käigus – kuni te ei ole nõus oma isikuandmete töötlemisega selles osas, (IV) punktis osutatud juhul. 3 punkt d) – teile elektrooniliste teenuste osutamise ajaks, (V) punktis 3.d) osutatud juhul, kui te ei ole nõus elektrooniliste teenuste osutamisega, (V) punktis 3.d) osutatud juhul, kui te ei ole nõus elektrooniliste teenuste osutamisega. 3 punkti e puhul – kuni nõuete aegumistähtaja lõppemiseni. Pärast seda ajavahemikku töödeldakse isikuandmeid ainult seadusega, sealhulgas raamatupidamiseeskirjadega nõutud ulatuses ja kestusega.

Küpsised

Kasutajate õigused

Antud nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne selle tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust. Ettevõte palub teil oma nõusolekut tagasi võtta kirjalikult Knauf Insulation CZ-le. Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, või elektrooniliselt aadressil info@knaufinsulation.lt.

Teil on õigus tutvuda oma isikuandmetega, neid parandada, kustutada või piirata nende töötlemist, esitada kaebus järelevalveasutusele, isikuandmete kaitse ameti presidendile, seoses andmekaitsega.

Kui teie isikuandmeid töödeldakse lepingu täitmise eesmärgil (punktis “Milleks me teie andmeid kasutame?” punktis . a osutatud juhtum), on teil õigus andmete ülekantavusele, mis hõlmab õigust saada andmeid ja saata need teisele vastutavale töötlejale või taotleda, kui see on tehniliselt võimalik, et andmed saadetaks otse teisele vastutavale töötlejale.

Lõikes 2 osutatud juhul: “Milleks me teie andmeid kasutame?” punktides b), d) ja e) on teil õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele.

Isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid vajalik selleks, et pakkuda teile elektroonilisi teenuseid või sõlmida ja täita müügilepinguid. Ettevõtte poolt nõutavate isikuandmete esitamata jätmise tagajärjeks on võimetus pakkuda elektroonilisi teenuseid või sõlmida müügilepinguid.

Teie andmete turvalisus

Meie prioriteet on teie andmete turvalisus. Haldurina teeme kõik endast oleneva, et tagada teie isikuandmete turvalisus.

Käesolevaga teavitame teid, et teie isikuandmeid võidakse edastada Knauf Insulation CZ. äripartneritele ka kolmandasse riiki (st riiki väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda). Andmeid edastatakse eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses ja ainult riikidesse, mis tagavad piisava kaitsetaseme või kus vastutav töötleja pakub piisavaid kaitsemeetmeid.

Teil on õigus saada koopia kolmandasse riiki edastatud isikuandmetest – andmete saamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus Knauf Insulation CZ-le. Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 või elektrooniliselt e-posti aadressil info@knaufinsulation.lt.

Kontakt

Kui teil on küsimusi või märkusi meie privaatsuspoliitika kohta, võtke meiega ühendust.